โครงสร้างบุคลากร

/โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร2019-02-04T07:43:40+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

นายกรกฎ เภรีภาส
นายกรกฎ เภรีภาสปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

การเงินบัญชี

นางเกศสุดา ตีสิงห์
นางเกศสุดา ตีสิงห์นักบัญชี 6
น.ส.จันทิมา ชโลธร
น.ส.จันทิมา ชโลธรนักบัญชี 5
 น.ส.บัณทิตา บัวบรรจง
น.ส.บัณทิตา บัวบรรจง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3

งานธุรการ

นายจิรศักดิ์ จังกินา
นายจิรศักดิ์ จังกินาเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายศุภวัตร อัตตโนคติ
นายศุภวัตร อัตตโนคติเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายอนุวัชร พร้อมมูล
นายอนุวัชร พร้อมมูลเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
น.ส.เกศริน มุสิแก้ว
น.ส.เกศริน มุสิแก้วเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายทศวรรษ ศรีกลับ
นายทศวรรษ ศรีกลับเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายมนตรี ภิโสรมย์
นายมนตรี ภิโสรมย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
นายนฤทธิ์ ศรีชัย
นายนฤทธิ์ ศรีชัยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
นายอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ
นายอัครวัฒน์ บุญสุวรรณเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
นายรัฐมงคล บูก๋ง
นายรัฐมงคล บูก๋งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1